Balloon-Simple-ArrowNon
Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu
Header

Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden online verkoop ‘t DREEFHUYS

De klant dient steeds de algemene voorwaarden voor internetverkoop te lezen alvorens een internetbestelling te plaatsen. Bij iedere bestelling wordt hem gevraagd uitdrukkelijk te bevestigen dat hij deze voorwaarden aanvaardt, zoniet kan hij de bestelling niet afronden.
 1. Identificatie van de verkoper
‘t Dreefhuys
Dreefstraat 47, 9400 Ninove, België
Tel. 0032 (0)54 335697
Email: info@tdreefhuys.com
Website: www.tdreefhuys.com
Kvk: 54014   BTW: BE0.735.119.250
 1. Algemeenheden
Alleen de huidige verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de internetverkoop door ‘t Dreefhuys aan eindgebruikers. Alle andere voorwaarden, zelfs die hernomen op de bestelbon van de koper, zijn uitgesloten. ‘t Dreefhuys kan ten alle tijde wijzigingen aanbrengen aan deze algemene verkoopsvoorwaarden. Op lopende contracten blijven echter steeds de voorwaarden gelden die van toepassing waren op het ogenblik van de totstandkoming van de verkoop.
 
De overeenkomst kan gesloten worden in het Nederlands, Frans of het Engels, naar gelang van de keuze van de klant. Ook de verdere gegevensuitwisseling zal in één van deze beide talen gebeuren. De klant zal zich niet kunnen beroepen op het feit dat hij de gekozen taal niet voldoende beheerst om de niet-toepasselijkheid van één of meerdere voorwaarden in te roepen.

Alle aanbiedingen, prijzen en afbeeldingen zijn onder voorbehoud van typefouten en/of kleurafwijking.

Elk geschil is onderworpen aan het Belgisch recht; enkel de rechtbanken van Dendermonde zijn bevoegd.

‘t Dreefhuys levert aan particulieren en bedrijven. Waar vermeld, zullen de bepalingen enkel van toepassing zijn op de koop door een "consument"; dit is elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden aankopen verricht op de website.
 1. Totstandkoming van een internetverkoop
De catalogus met producten en hun omschrijving die op www.tdreefhuys.com terug te vinden is, vormt op zich geen aanbod. Het volstaat bijgevolg niet een reservatiedocument in te vullen op onze website om een verkoop tot stand te brengen. Pas bij het ontvangen van de bevestigingsmail is de koop gesloten. ‘t Dreefhuys behoudt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de klant bijkomende informatie te vragen en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren. Ook bestellingen waaruit blijkt dat de koper de intentie heeft om de producten zelf weder te verkopen kan 't Dreefhuys weigeren.
 1. Eigendomsrecht
In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek blijven de verkochte, geleverde of geïnstalleerde goederen onze exclusieve eigendom tot gehele betaling van de factuur. Ondanks dit eigendomsvoorbehoud, gaat het risico wegens verlies of beschadiging over op de klant vanaf de inbezitname van de goederen.
 1. Prijzen
Alle prijzen vermeld op de webshop van ‘t Dreefhuys zijn vermeld in EURO, inclusief BTW. De normale leverings- of verzendingskosten zijn aangegeven, rekening houdend met de door de klant verstrekte informatie over zijn leveringsplaats.

Alle aanbiedingen gelden zolang zij op de website zijn opgenomen. De aangeduide prijzen kunnen steeds wijzigen. Indien de prijs dient te worden aangepast ten opzichte van de prijs op moment van bestelling (bijvoorbeeld omdat de korting door een leverancier werd geschrapt), zal de consument daar steeds van worden verwittigd en heeft hij/zij het recht om zonder kosten de aankoop te annuleren.
 1. Betaling
De klant kan zijn bestelling betalen via:
 • Bancontact - Mister cash
 • Ideal of Sofort ; betalen via internetbankieren in uw eigen veilige bankomgeving.
 • Klassieke overschrijving op ons rekeningnummer BE73 2930221650 60
 • Creditcard: Visa, Mastercard, Maestro, Amex
 • PayPal
De bestelde producten worden gedurende 7 dagen voor de klant gereserveerd, in afwachting van de betaling.  Als die in die periode uitblijft, kunnen wij beslissen de bestelling te annuleren.
 1. Levering
‘t Dreefhuys verkoopt vanuit Belgie aan klanten wereldwijd.

De goederen worden normaal geleverd door een koerier. 't Dreefhuys maakt meestal gebruik van Bpost en Postnl. Hiervoor betaalt de klant een bijdrage, deze kosten worden duidelijk vermeld tijdens het bestellingsproces. Voor veiligheidsredenen kan de koerier de identiteit vragen van de klant bij levering, de klant zal ook tekenen voor ontvangst. In geval van afwezigheid van de klant wordt er een kaartje achtergelaten in de brievenbus door de koerier waarop het plaatselijk postpunt staat aangekruist, waar de klant op vertoning van zijn identiteitsbewijs zijn goederen kan afhalen. Indien de klant zijn goederen niet ophaalt binnen de 15 dagen, wordt de bestelling geannuleerd. De klant krijgt de door hem betaalde som terugbetaald, uitgezonderd de kosten van de levering.
De algemene voorwaarden van Bpost en Postnl zijn van toepassing.

Langs de andere kant kan de klant de goederen ook persoonlijk komen afhalen in de 't Dreefhuys winkel te Ninove tijdens de openingsuren; dit is zonder kosten.
 1. Leveringstermijn
‘t Dreefhuys streeft een zo kort mogelijke leveringstermijn na. Verwachte levertermijnen worden meegedeeld onder voorbehoud en zonder enige verbintenis.
Als ‘t Dreefhuys niet in staat is een bepaalde bestelling uit te voeren, brengt ‘t Dreefhuys de klant daar zo snel mogelijk van op de hoogte.

Goederen die in voorraad zijn in onze winkel op het ogenblik van de bestelling en die besteld worden voor 17u00, worden diezelfde dag nog aangeboden bij de postdiensten, indien de betaling ontvangen werd.
Voor goederen die niet in voorraad zijn in onze winkel op moment van bestelling, is de normale leveringstermijn max.21 werkdagen na ontvangst van de betaling. Goederen die niet in voorraad zijn, dienen te worden besteld bij onze toeleveranciers. De leveringstermijn is op dat moment afhankelijk van de leveringstermijn van onze toeleveranciers. Indien u een meer gedetailleerde tijdsopgave wenst, kan de consument hiervoor steeds contact opnemen met ‘t Dreefhuys.
 1. Herroepingsrecht
Deze bepaling geldt uitsluitend voor de internetverkoop aan consumenten.

Overeenkomstig de wet van 6 april 2010 heeft de consument het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product. Deze termijn moet de klant toelaten het gekochte product te beoordelen "zoals in een etalage"

Geinstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen worden in geen geval teruggenomen. De consument beschikt ook niet over het recht om van de aankoop af te zien indien het gaat over een aankoop van stoffen, boeken, tijdschriften en patronen.
 
De klant die van dit recht gebruik wenst te maken, moet ‘t Dreefhuys binnen de 14 dagen contacteren op het nummer +32 (0)54 335697 (van dinsdag tem zaterdag van 10u00 – 18u00).

Bovendien dient hij binnen dezelfde termijn de goederen in de oorspronkelijke, onbeschadigde en originele verpakking, samen met alle toebehoren, de gebruiksaanwijzing en (een kopie van) de factuur of leveringsbon; op zijn kosten en onder zijn verantwoordelijkheid terug sturen naar: ‘t Dreefhuys, Dreefstraat 47, 9400 Ninove, Belgie;

Binnen de 14 dagen na acceptatie van de terugname zal ‘t Dreefhuys de betaalde sommen terugstorten, uitgezonderd de kosten van levering. Na het verstrijken van de termijn van 14 kalenderdagen wordt de levering geacht aanvaard te zijn door de Klant.
 1. Bewijs
De partijen aanvaarden de elektronische bewijsvoering (email - backup). 
 1. Contact
Ivm opmerkingen, vragen of klachten omtrent de bestelling, kan de klant steeds terecht bij ‘t Dreefhuys op 0032 (0)54 335697 of via info@tdreefhuys.com .

Elke klacht betreffende zichtbare schade aan de verpakking van de geleverde goederen dient, om in acht genomen te worden, schriftelijk geformuleerd te worden op de begeleidende documenten op het ogenblik van de levering door de postdiensten. Opmerkingen over beschadigingen en fouten aan het geleverde product dienen steeds binnen de 24u na levering per mail gemeld te worden aan info@tdreefhuys.com. De algemene herstellingsvoorwaarden zijn van toepassing.
 
Deze voorwaarden gelden vanaf 06/09/2013

 
't Dreefhuys
Dreefstraat 47
9400 Ninove
BELGIUM
Tel: 0032 (0) 54/33.56.97
Fax: 0032 (0) 54/33.31.92
info@tdreefhuys.com
www.tdreefhuys.com